Vyberte stranu
0

Váš košík je prázdny

Reklamačný poriadok

  1. Na tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu.
  2. Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je vystavená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný doklad. Faktúra je odoslaná kupujúcemu elektronickou formou (e-mailom) najneskôr do doručenia objednaného tovaru.
  3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním.
  4. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený a zaplatený u predávajúceho internetového obchodu www.bohoma.sk .
  5. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady a chyby tovaru, o ktorých bol pri uzatváraní kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru.
  6. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť písomne na adrese predávajúceho, a to takým spôsobom, že vyplní reklamačný formulár, ktorý bol priložený k tovaru pri jeho dodaní, a zašle ho na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a daňovým dokladom alebo faktúrou preukazujúcou kúpu tovaru. Tovar odporúčame zasielať doporučene na adresu ako balík alebo list, nie na dobierku. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
  7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny tovaru.